Persondatapolitik: Information om behandling af dine personoplysninger i Jyske Bank

Her finder du information om, hvordan Jyske Bank agerer som dataansvarlig efter reglerne om databeskyttelse. Du kan l?se, hvordan og hvorn?r vi indhenter, behandler, videregiver og opbevarer dine personoplysninger.

Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig – enten alene eller kombineret med andre oplysninger, fx dit navn, CPR-nr., kontonummer og indkomst. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven, og ”S?dan Handler Jyske Bank” – generelle forretningsbetingelser - privatkunder.

Vores behandling af dine personoplysninger afh?nger af dit forhold til os. Nedenfor kan du l?se mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, n?r du:


S?dan behandler vi personoplysninger, du har givet ved brug af vores hjemmesider, nyhedsmails, mailservices og applikationer

P? vores hjemmesider og i vores applikationer tilbyder vi en r?kke services, der foruds?tter, at du indtaster n?dvendige oplysninger, fx navn, adresse, kontonummer og e-mailadresse. Oplysningerne bliver alene brugt til at im?dekomme din henvendelse og yde dig den p?g?ldende service. Derudover modtager vi information om din ip-adresse – se mere i vores politik for brugen af cookies p? vores hjemmeside jyskebank.dk.

Vi sender dig kun nyhedsmails, hvis du har tilmeldt dig og dermed givet dit samtykke til, at vi m? kontakte dig. Du kan til enhver tid afmelde dit abonnement via et link i nyhedsmailen.


S?dan behandler vi personoplysninger i Jyske Bank – n?r du er kunde

1. INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Hvorfor behandler vi personoplysninger om dig?
Vi behandler personoplysninger om dig for at kunne betjene og r?dgive dig, for at overholde vores aftaler med dig, for at beskytte dig og banken mod bedrageri og for at leve op til de krav i lovgivningen, som vi er p?lagt som finansiel virksomhed.

Banken behandler oplysninger til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder betalinger, kunder?dgivning, kundepleje, kundeadministration, forsikrings- og realkreditformidling, kreditvurdering, intern risikostyring, markedsf?ring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

Hvilke personoplysninger behandler vi?
Afh?ngigt af hvilke produkter og ydelser du har eller har vist interesse for, behandler vi forskellige oplysninger om dig:

 • Grundl?ggende personoplysninger, fx navn, adresse, skattem?ssige forhold, statsborgerskab, CPR-nr. og evt. CVR-nr.
 • ?konomiske oplysninger, fx indkomst, g?ld og formue.
 • Oplysninger om job, erhverv eller uddannelse.
 • Oplysninger om din husstand og din familie.
 • Oplysninger om hvilke produkter og ydelser du modtager fra os, hvordan du bruger dem, og dit form?l med og det forventede omfang af dit kundeforhold i banken.
 • Kopi af legitimation, fx pas eller k?rekort.
 • Vi registrerer vores kommunikation med dig og optager visse telefonsamtaler, fx vedr. investering. Vi har etableret videooverv?gning, bl.a. ved indgange og h?veautomater.

F?r vi ikke de ?nskede oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan r?dgive eller i ?vrigt betjene dig. I visse tilf?lde kan det betyde, at dit kundeforhold m? oph?re. Det vil fx v?re tilf?ldet, hvis oplysningerne er n?dvendige efter lovgivningen.

F?lsomme personoplysninger:
Jyske Bank indsamler og behandler som udgangspunkt kun f?lsomme oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra a. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, fx en mail eller et budget med f?lsomme personoplysninger om dit helbred eller medlemskab af et politisk parti eller en fagforening, betragter vi det som dit samtykke til, at banken kan gemme oplysningerne, fx i det indsendte budget. Banken anvender ikke oplysningerne i andre sammenh?nge.

Oplysninger fra tredjepart:
Bruger du kredit- eller betalingskort, e-banking eller ?vrige betalingstjenester, indsamler vi oplysninger fra dig, forretninger, pengeinstitutter og andre. Det g?r vi bl.a. for at gennemf?re og korrigere betalinger og for at udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende.

Vi henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilg?ngelige kilder og registre. Ved kreditvurdering unders?ger vi, om der er oplysninger registreret om dig hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne l?bende, s? l?nge du er kunde.

Opbevaring af dine oplysninger:
Vi opbevarer dine oplysninger, s? l?nge de er n?dvendige i forhold til de form?l, som l? til grund for vores indsamling og behandling.

Efter bl.a. hvidvaskloven og bogf?ringsloven opbevarer vi oplysninger, dokumenter og ?vrige relevante registreringer i mindst fem ?r, efter forretningsforbindelsen er oph?rt, eller den enkelte transaktion er gennemf?rt.

Registreret kommunikation og optagne telefonsamtaler (voicelogs) efter MiFID-reglerne (regler om investering) er efter anmodning tilg?ngelige for dig i en periode p? fem ?r. Undtagelsesvist kan fx Finanstilsynet anmode om, at oplysningerne er tilg?ngelige i op til syv ?r. Videooptagelser opbevares som udgangspunkt i h?jst 30 dage efter tv-overv?gningsloven.

Vi opbevarer visse oplysninger vedr?rende kreditgivning i mindst 20 ?r i henhold til kapitalkravsforordningen til brug for udarbejdelse af kreditmodeller. Herudover gemmer vi dit kontonr, dit CPR-nr. og de seneste posteringer i 20 ?r efter reglerne i for?ldelsesloven, hvis der er tale om oplysninger relateret til en indl?nskonto. Dette g?r vi for at kunne dokumentere, at indest?endet er udbetalt korrekt.

2. VORES RETSGRUNDLAG FOR AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER

Jyske Bank registrerer og bruger dine personoplysninger, n?r:

 • det er n?dvendigt, for at vi kan opfylde aftaler om produkter og ydelser, som vi stiller til r?dighed, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger til et bestemt form?l, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Udover den finansielle regulering i bl.a. lov om finansiel virksomhed, vil der s?rligt v?re tale om krav i fx:
  • hvidvaskloven, der forpligter os til at indhente dine legitimationsoplysninger og oplysninger om dit form?l med og det forventede omfang af kundeforholdet. De indhentede oplysninger anvendes bl.a. til at risikoklassificere bankens kunder. Derudover er vi forpligtet til at overv?ge finansielle transaktioner med henblik p? forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering og foretage relevante indberetninger til offentlige myndigheder. Vi er forpligtet til at identificere, om du er en politisk eksponeret person (PEP) eller n?rtst?ende til en, da s?rlige foranstaltninger skal iagttages. En PEP er en person, der bestrider et eller flere h?jtst?ende offentlige erhverv.
  • skatteindberetningsloven, der forpligter os til at videregive oplysninger til Skatteforvaltningen om dine ?konomiske forhold. Hvis du efter vores oplysninger h?rer skattem?ssigt hjemme udenfor Danmark, er vi desuden forpligtet til at foretage indberetning efter nogle s?rlige regler til Skatteforvaltningen, som herefter kan udveksle oplysningerne med skattemyndighederne i andre lande
  • kreditaftaleloven, der i visse tilf?lde forpligter os til at indhente og behandle oplysninger om din indkomst, formue og r?dighedsbel?b, n?r du beder os om et l?n eller en kredit. Det skal vi for at kunne vurdere, om du er i stand til at tilbagebetale l?net eller kreditten
  • bogf?ringsloven, der forpligter os til at registrere og gemme bogf?ringsmateriale – fx oplysninger om posteringer p? din konto
  • betalingsloven, der regulerer, hvordan og p? hvilke betingelser vi m? behandle dine betalingsoplysninger.
 • det er n?dvendigt for at forf?lge en legitim interesse for banken, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Det kan fx v?re til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af it- og betalingssikkerheden eller til direkte markedsf?ring efter en afvejning af dine og bankens interesser.

3. VIDEREGIVELSE OG OVERF?RSEL AF PERSONOPLYSNINGER

For at kunne opfylde aftaler med dig, videregiver vi oplysninger, som er n?dvendige for at identificere dig og gennemf?re aftalen. Det kan fx v?re, hvis du har bedt os overf?re et bel?b. Her vil vi i visse tilf?lde v?re forpligtet til at videregive oplysninger om din identitet til det pengeinstitut, som skal modtage pengene, jf. forordningen om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverf?rsler.

I det omfang vi er forpligtet af lovgivningen, videregiver vi ogs? oplysninger om dig til offentlige myndigheder, herunder til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for S?rlig ?konomisk og International Kriminalitet (S?IK) i henhold til hvidvaskloven og til Skatteforvaltningen i henhold til skatteindberetningsloven.

Derudover udveksler vi oplysninger internt i koncernen og med eksterne samarbejdspartnere (herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter), hvis du har givet dit samtykke, eller hvis der er mulighed for det i lovgivningen, fx lov om finansiel virksomhed eller hvidvaskloven.

Vi er forpligtet til at videregive oplysninger om dig og dine l?ne- og kreditforhold til Nationalbanken og Finanstilsynet i henhold til nationalbankloven og lov om finansiel virksomhed med henblik p? overv?gning af den finansielle stabilitet.

Misligholder du dine forpligtelser overfor os, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overf?res dine personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande udenfor EU og E?S. Vi bruger en r?kke juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, for at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveau f?lger med dine personoplysninger. Du kan se en oversigt over, hvilke lande banken overf?rer personoplysninger til og eksempler p? standardkontrakterne her.


S?dan behandler vi personoplysninger i Jyske Bank – n?r du overvejer at blive kunde

1. INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Hvorfor behandler vi personoplysninger om dig?
Jyske Bank behandler personoplysninger om dig, fordi du har vist interesse for at blive kunde hos os. Vi har brug for oplysninger om dig for at vurdere muligheden for at etablere et kundeforhold med dig og for at give dig relevante tilbud.

Hvilke personoplysninger behandler vi?
Afh?ngigt af hvilke produkter og ydelser du har vist interesse for, indsamler og registrerer vi forskellige oplysninger om dig:

 • Grundl?ggende personoplysninger, fx navn, adresse, skattem?ssige forhold, statsborgerskab, CPR-nr., og evt. CVR-nr.
 • ?konomiske oplysninger, fx konto- og depotnumre i dit nuv?rende pengeinstitut, indkomst, g?ld og formue.
 • Oplysninger om job, erhverv og uddannelse.
 • Oplysninger om din husstand og din familie.
 • Dit form?l med og det forventede omfang af dit kundeforhold i banken.
 • Kopi af legitimation, fx pas eller k?rekort.
 • Vi registrerer vores kommunikation med dig og vi har etableret videooverv?gning, bl.a.  vedindgange og h?veautomater.

F?r vi ikke de ?nskede oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan r?dgive eller i ?vrigt betjene dig. I visse tilf?lde kan det betyde, at vi ikke kan etablere et kundeforhold med dig. Det vil fx v?re tilf?ldet, hvis oplysningerne er n?dvendige efter lovgivningen.

F?lsomme oplysninger:
Jyske Bank indsamler og behandler som udgangspunkt kun f?lsomme oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, fx en mail eller et budget med f?lsomme personoplysninger om dit helbred eller medlemskab af et politisk parti eller en fagforening, betragter vi det som dit samtykke til, at banken kan gemme oplysningerne, fx i det indsendte budget. Banken anvender ikke oplysningerne i andre sammenh?nge.

Oplysninger fra tredjepart:
Vi henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilg?ngelige kilder og registre. Ved kreditvurdering unders?ger vi, om der er oplysninger registreret om dig hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne l?bende.

Opbevaring af dine oplysninger:
Vi opbevarer oplysninger, du har givet os, i to ?r – ogs? selvom du ender med ikke at blive kunde hos os. Det g?r vi bl.a. for at sikre os mod svig, og for at kunne dokumentere vores korrespondance og et evt. samtykke til at modtage markedsf?ring.

2. VORES RETSGRUNDLAG FOR AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER

Jyske Bank registrerer og bruger dine personoplysninger, n?r:

 • det er n?dvendigt, for at vi kan vurdere, om du kan blive kunde, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger til et bestemt form?l, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Udover den finansielle regulering i bl.a. lov om finansiel virksomhed, vil der s?rligt v?re tale om krav i fx:
  • hvidvaskloven, der forpligter os til at indhente dine legitimationsoplysninger og oplysninger om dit form?l med og det forventede omfang af kundeforholdet. De indhentede oplysninger anvendes bl.a. til at risikoklassificere bankens kunder. Vi er forpligtet til at identificere, om du er en politisk eksponeret person (PEP) eller n?rtst?ende til en, da s?rlige foranstaltninger skal iagttages. En PEP er en person, der bestrider et eller flere h?jtst?ende offentlige erhverv.
  • kreditaftaleloven, der i visse tilf?lde forpligter os til at indhente og behandle oplysninger om din indkomst, formue og dit r?dighedsbel?b, n?r du beder os om et l?n eller en kredit. Det skal vi for at kunne vurdere, om du er i stand til at tilbagebetale l?net eller kreditten.
 • det er n?dvendigt for at forf?lge en legitim interesse for banken, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det kan fx v?re til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af it- og betalingssikkerheden eller til direkte markedsf?ring efter en afvejning af dine og bankens interesser.

3. VIDEREGIVELSE OG OVERF?RSEL AF PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overf?res dine personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU og E?S. Vi bruger en r?kke juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, for at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet f?lger med dine personoplysninger. Du kan se en oversigt over, hvilke lande banken overf?rer personoplysninger til og eksempler p? standardkontrakterne her.


S?dan behandler vi personoplysninger i Jyske Bank – n?r du har tilknytning til en privatkunde

1. INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Hvorfor behandler vi personoplysninger om dig?
Jyske Bank behandler personoplysninger om dig, fordi du har tilknytning til en af vores privatkunder eller en mulig kunde, fx hvis du er arving, bobestyrer, v?rge, har fuldmagt eller er kautionist og tredjemandspants?tter. Vi behandler oplysninger om dig for at kunne leve op til de krav i lovgivningen, som vi er p?lagt som finansiel virksomhed, fordi kundeforholdet kr?ver det, og for at du kan disponere efter vores kundes ?nske.

Form?let med vores behandling af personoplysninger om dig er at udbyde finansielle ydelser og produkter af enhver art til vores kunde, og at kommunikere med dig og/eller vores kunde herom.

Hvilke personoplysninger behandler vi?
Afh?ngigt af din tilknytning til vores kunde indsamler og registrerer vi forskellige oplysninger om dig. Vi registrerer altid:

 • Grundl?ggende personoplysninger fx navn, adresse, CPR-nr., og evt. CVR-nr.
 • Vores kommunikation med dig og vi optager visse telefonsamtaler fx vedr. investering. Vi har etableret videooverv?gning, bl.a. ved indgange og h?veautomater.

Yderligere personoplysninger indsamles, hvis du har fuldmagt eller er v?rge:

 • Oplysninger om hvilke produkter og ydelser, du modtager fra os, fx e-banking eller kort og hvordan du bruger dem.
 • I nogle tilf?lde kopi af legitimation, fx pas eller k?rekort, afh?ngigt af den konkrete fuldmagt eller v?rgeforhold.

 Yderligere personoplysninger indsamles, hvis du er arving eller bobestyrer:

 • Kopi af legitimation, fx pas eller k?rekort.

Yderligere personoplysninger indsamles, hvis du er kautionist eller tredjemandspants?tter:

 • Kopi af legitimation, fx pas eller k?rekort.
 • Oplysninger om job, erhverv og uddannelse.
 • ?konomiske oplysninger fx konto- og depotnumre, indkomst, g?ld og formue.

F?r vi ikke de ?nskede oplysninger kan det betyde, at vi ikke kan r?dgive eller i ?vrigt betjene dig eller vores kunde. Det vil fx v?re tilf?ldet, hvis oplysningerne er n?dvendige efter lovgivningen.

F?lsomme oplysninger:
Jyske Bank indsamler og behandler som udgangspunkt kun f?lsomme oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra a. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, fx en mail med f?lsomme personoplysninger, betragter vi det som dit samtykke til, at banken kan gemme oplysningerne. Banken anvender ikke oplysningerne i andre sammenh?nge.

Oplysninger fra tredjepart:
Hvis du p? baggrund af en fuldmagt eller et v?rgeforhold bruger kredit- eller betalingskort, e-banking, eller ?vrige betalingstjenester, indsamler vi oplysninger fra dig, forretninger, pengeinstitutter og andre. Det g?r vi bl.a. for at gennemf?re og korrigere betalinger og for at udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende.

Vi henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilg?ngelige kilder og registre. Hvis du er kautionist eller tredjemandspants?tter, unders?ger vi ved kreditvurdering, om der er oplysninger registreret om dig hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne l?bende, s? l?nge din tilknytning til vores kunde kr?ver det.

Opbevaring af dine oplysninger:
Vi opbevarer dine oplysninger, s? l?nge de er n?dvendige i forhold til de form?l som l? til grund for vores indsamling og behandling.

Afh?ngig af din tilknytning til vores kunde, opbevarer vi efter hvidvaskloven oplysninger, dokumenter, og ?vrige relevante registreringer om dig, i mindst fem ?r efter forretningsforbindelsen med den kunde, du har tilknytning til, oph?rer.

Registreret kommunikation og optagne telefonsamtaler (voicelogs) efter MiFID-reglerne (regler om investering) er efter anmodning tilg?ngelige for dig i en periode p? fem ?r. Undtagelsesvist kan fx Finanstilsynet anmode om, at oplysningerne er tilg?ngelige i op til syv ?r. Videooptagelser opbevares som udgangspunkt i h?jst 30 dage efter tv-overv?gningsloven.

2. VORES RETSGRUNDLAG FOR AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER

Jyske Bank registrerer og bruger dine personoplysninger, n?r:

 • det er n?dvendigt, for at vi kan opfylde aftaler om produkter og ydelser, som vi stiller til r?dighed, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger til et bestemt form?l, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Udover den finansielle regulering i bl.a. lov om finansiel virksomhed vil der s?rligt v?re tale om krav i fx:
  • hvidvaskloven, hvis du er kautionist, tredjemandspants?tter, fuldmagtshaver, bobestyrer, v?rge eller arving: Vi har pligt til at indhente legitimationsoplysninger fra dig, og vi er generelt forpligtet til at overv?ge finansielle transaktioner med henblik p? forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering og at foretage relevante indberetninger til offentlige myndigheder.
 • det er n?dvendigt for at forf?lge en legitim interesse for banken, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det kan fx v?re til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af it- og betalingssikkerheden eller til direkte markedsf?ring efter en afvejning af dine og bankens interesser.

3. VIDEREGIVELSE OG OVERF?RSEL AF OPLYSNINGER

For at kunne opfylde aftaler med dig og vores kunde videregiver vi oplysninger, som er n?dvendige for at identificere dig og gennemf?re aftalen.

Vi videregiver ogs? oplysninger om dig til offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet af lovgivningen, herunder til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for S?rlig ?konomisk og International Kriminalitet (S?IK) iht. hvidvaskloven.

Derudover udveksler vi oplysninger internt i koncernen og med eksterne samarbejdspartnere (herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter), hvis du har givet dit samtykke, eller hvis der er mulighed for det i lovgivningen, fx i lov om finansiel virksomhed eller hvidvaskloven.

Har du stillet sikkerhed for et engagement, kan vi v?re forpligtet til at videregive oplysninger om dig til Nationalbanken og Finanstilsynet i henhold til nationalbankloven med henblik p? overv?gning af den finansielle stabilitet.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overf?res dine personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU og E?S. Vi bruger en r?kke juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, for at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet f?lger med dine personoplysninger. Du kan se en oversigt over, hvilke lande banken overf?rer personoplysninger til og se eksempler p? standardkontrakterne her.


S?dan behandler vi personoplysninger i Jyske Bank – n?r du har tilknytning til en erhvervskunde eller en forening

1. INDSAMLING OG BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Hvorfor registrerer og bruger vi oplysninger om dig?
Jyske Bank behandler personoplysninger om dig, fordi du har tilknytning til en af vores foreningskunder, erhvervskunder eller en mulig forenings- eller erhvervskunde, fx hvis du er reel ejer (herunder hvis du indg?r i den daglige ledelse eller er bestyrelsesmedlem i en forening), direkt?r, tegningsberettiget, kautionist, tredjemandspants?tter, fuldmagtshaver, kontaktperson, eller fordi der er indg?et en aftale mellem dig og en af vores erhvervskunder (fx en fondsm?gler eller en advokat). Vi behandler oplysninger om dig, for at kunne leve op til de krav i lovgivningen, som vi er p?lagt som finansiel virksomhed, fordi kundeforholdet kr?ver det, og/eller for at du kan disponere efter vores kundes ?nske.

Form?let med vores behandling af personoplysninger om dig er at udbyde finansielle ydelser og produkter af enhver art til vores kunde, og kommunikere med dig og/eller vores kunde herom.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?
Afh?ngigt af din tilknytning til vores kunde, indsamler og registrerer vi forskellige oplysninger om dig. Vi registrerer altid:

 • Grundl?ggende personoplysninger, fx navn, adresse, CPR-nr., og evt. CVR-nr.
 • Vores kommunikation med dig og vi optager visse telefonsamtaler, fx vedr. investering. Vi har etableret videooverv?gning, bl.a. ved indgange og h?veautomater.

Yderligere personoplysninger indsamles, hvis du har fuldmagt:

 • Oplysninger om hvilke produkter og ydelser du modtager fra os, fx e-banking eller kort, og om hvordan du bruger dem.
 • I nogle tilf?lde kopi af legitimation, fx pas eller k?rekort, afh?ngig af den konkrete fuldmagt.

Yderligere personoplysninger indsamles, hvis du er reel ejer (herunder hvis du indg?r i den daglige ledelse, eller er bestyrelsesmedlem i en forening):

 • Oplysning om statsborgerskab og kopi af legitimation, fx pas eller k?rekort.

Yderligere personoplysninger indsamles, hvis du er kautionist eller tredjemandspants?tter:

 • Kopi af legitimation, fx pas eller k?rekort.
 • Oplysninger om job, erhverv og uddannelse.
 • ?konomiske oplysninger, fx konto- og depotnumre, indkomst, g?ld og formue.

Vil du ikke give os de oplysninger, som vi beder dig om, eller vurderer vi, at oplysningerne ikke er tilstr?kkelige, kan det betyde, at vi ikke kan r?dgive eller i ?vrigt betjene dig eller vores kunde. Det vil fx v?re tilf?ldet, hvis oplysningerne er n?dvendige, for at vi kan leve op til krav i lovgivningen. I visse tilf?lde kan det betyde, at vi ikke kan etablere et kundeforhold med den erhvervskunde, du har en tilknytning til, eller at kundeforholdet m? oph?re.

F?lsomme oplysninger:
Jyske Bank indsamler og behandler som udgangspunkt kun f?lsomme oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, fx en mail med f?lsomme personoplysninger, betragter vi det som dit samtykke til, at banken kan gemme oplysningerne. Banken anvender ikke oplysningerne i andre sammenh?nge.

Oplysninger fra tredjepart:
Hvis du p? baggrund af en fuldmagt bruger kredit- eller betalingskort, e-banking, eller ?vrige betalingstjenester, indsamler vi oplysninger fra dig, forretninger, pengeinstitutter og andre. Det g?r vi bl.a. for at gennemf?re og korrigere betalinger og for at udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende.

Banken henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilg?ngelige kilder og registre. Hvis du er kautionist eller tredjemandspants?tter, unders?ger vi ved kreditvurdering, om der er oplysninger registreret om dig hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne l?bende, s? l?nge din tilknytning til vores kunde kr?ver det.

Opbevaring af dine oplysninger:
Vi opbevarer dine oplysninger, s? l?nge de er n?dvendige i forhold til de form?l, som l? til grund for vores indsamling og behandling.

Afh?ngigt af din tilknytning til vores kunde, opbevarer vi efter hvidvaskloven oplysninger, dokumenter, og ?vrige relevante registreringer om dig, i mindst fem ?r efter forretningsforbindelsen med den kunde, som du har tilknytning til, oph?rer.

Registreret kommunikation og optagne telefonsamtaler (voicelogs) efter MiFID-reglerne (regler om investering) er efter anmodning tilg?ngelige for dig i en periode p? fem ?r. Undtagelsesvist kan fx Finanstilsynet anmode om, at oplysningerne er tilg?ngelige i op til syv ?r. Videooptagelser opbevares som udgangspunkt i h?jst 30 dage efter tv-overv?gningsloven.

2. VORES RETSGRUNDLAG FOR AT BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER

Jyske Bank behandler dine personoplysninger n?r:

 • du har givet os dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • det er n?dvendigt, for at vi kan opfylde aftaler om produkter og ydelser, som vi stiller til r?dighed, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Udover den finansielle regulering i bl.a. lov om finansiel virksomhed vil der s?rligt v?re tale om krav i fx:
  • hvidvaskloven, hvis du er kautionist, tredjemandspants?tter, fuldmagtshaver eller reel ejer: Vi har pligt til at indhente legitimationsoplysninger fra dig, og vi er generelt forpligtet til at overv?ge finansielle transaktioner med henblik p? forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering og at foretage relevante indberetninger til offentlige myndigheder. Hvis du er reel ejer, er vi desuden forpligtet til at identificere, om du er en politisk eksponeret person (PEP) eller n?rtst?ende til en, da s?rlige foranstaltninger skal iagttages. En PEP er en person, der bestrider et eller flere h?jtst?ende offentlige erhverv.
 • det er n?dvendigt for at forf?lge en legitim interesse for banken, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det kan fx v?re til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af it- og betalingssikkerheden eller til direkte markedsf?ring efter en afvejning af dine og bankens interesser.

3. VIDEREGIVELSE OG OVERF?RSEL AF OPLYSNINGER

Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet af lovgivningen, herunder til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for S?rlig ?konomisk og International Kriminalitet (S?IK) iht. hvidvaskloven.

Derudover udveksler vi oplysninger internt i koncernen og med eksterne samarbejdspartnere (herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter), hvis du har givet dit samtykke, eller hvis der er mulighed for det i lovgivningen, fx lov om finansiel virksomhed eller hvidvaskloven.

Har du stillet sikkerhed for et engagement, kan vi v?re forpligtet til at videregive oplysninger om dig til Nationalbanken og Finanstilsynet i henhold til nationalbankloven med henblik p? overv?gning af den finansielle stabilitet.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overf?res dine personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU og E?S. Vi bruger en r?kke juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, for at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet f?lger med dine personoplysninger. Du kan se en oversigt over, hvilke lande banken overf?rer personoplysninger til og se eksempler p? standardkontrakterne her.


Dine rettigheder

1. BANKENS TAVSHEDSPLIGT OG DIN RET TIL INDSIGT

Bankens medarbejdere har tavshedspligt og m? ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har f?et kendskab til under deres arbejde i banken.

Du kan f? indsigt i, hvilke oplysninger banken behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan ogs? f? oplyst, hvor l?nge vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig. Retten til indsigt kan dog v?re begr?nset af lovgivningen. Du kan fx ikke f? oplyst, om og hvilke oplysninger vi har noteret i forbindelse med unders?gelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvaskloven. Du kan heller ikke f? oplyst, om vi underretter S?IK, eller hvilke oplysninger vi videregiver til Hvidvasksekretariatet ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Din adgang kan ogs? v?re begr?nset p? grund af hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og bankens forretningsgrundlag, forretningspraksis, knowhow, forretningshemmeligheder, interne vurderinger og materiale.

2. PROFILERING OG AUTOMATISKE AFG?RELSER

Banken foretager i visse tilf?lde automatisk evaluering af dine personoplysninger, fx analyse af dine ?konomiske forhold og pr?ferencer. Det g?r vi, hvis vi fx skal lave en lovpligtig kreditscore, kreditv?rdighedsvurdering eller investeringsprofil eller for at m?lrette vores markedsf?ring til dig. Banken anvender ikke automatiske afg?relser.

3. RET TIL AT F? RETTET ELLER SLETTET DINE OPLYSNINGER

Hvis de oplysninger, banken har registreret om dig, er forkerte, ufuldst?ndige eller irrelevante, har du ret til at f? oplysningerne rettet eller slettet med de begr?nsninger, der f?lger af lovgivningen eller anden hjemmel. Har vi videregivet forkerte oplysninger om dig, vil vi s?rge for at rette fejlen.

4. BEGR?NSNING AF BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Du har i visse tilf?lde ret til at f? behandlingen af dine personoplysninger begr?nset. Hvis du har ret til at f? begr?nset behandlingen, m? vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke. Vi m? ogs? behandle dine oplysninger med henblik p?, at retskrav kan fastl?gges, g?res g?ldende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5. DU KAN TILBAGEKALDE DIT SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at banken m? behandle dine personoplysninger, ved at kontakte banken. Du skal dog v?re opm?rksom p?, at vi muligvis ikke vil v?re i stand til at tilbyde dig vores produkter eller ydelser. Selvom du har tilbagekaldt et samtykke, skal du v?re opm?rksom p?, at vi i visse tilf?lde stadig kan behandle dine oplysninger, fx hvis det er n?dvendigt for at gennemf?re en aftale, vi har indg?et med dig, eller fordi vi er forpligtet til det efter lovgivningen. 

6. RET TIL AT F? UDLEVERET DINE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)

Hvis banken behandler oplysninger p? baggrund af dit samtykke eller som f?lge af en aftale, kan du have ret til at f? de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

7. DATABESKYTTELSESR?DGIVER OG KLAGEMULIGHEDER

Hvis du har sp?rgsm?l, kan du kontakte bankens databeskyttelsesr?dgiver (DPO). Bankens databeskyttelsesr?dgiver kan kontaktes p? DPO@jyskebank.dk.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til banken. Du har desuden mulighed for at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller via Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger p? Jyske Bank

Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
CVR-nr. 17 61 66 17
Jyskebank.dk
Tlf. +45 89 89 89 89